Facebook

Cesta a cíl formativního učitele - nová kniha

formativní hodnocení kompetence k seberozvoji rozvoj kompetencí profesní rozvoj učitelů kompetence k řešení problémů kompetence k učeníZde připravujeme informační obsah o unikátní knize, zaměřené na formativní pedagogiku.
Jak učit děti komunikovat a spolupracovat?
Jak učit děti myslet kriticky, projektově a růstově?

Jak vyvolávat vnitřní motivaci a poznat talenty?
Jak učit děti samostatnosti a odpovědnosti?
Jak učit děti učit se, řešit problémy a zažít úspěch?
Jak rozvíjet lidské dovednosti a kompetence?
Jak využít formativní zpětnou vazbu k rozvoji osobnosti?

Jak vytvořit EDU-WELLBEING ve škole?

Metoda pracuje s Demingovým cyklem PDCA a se sdílenou reflexí, což je forma konstruktivistické pedagogiky, kterou facilituje učitel speciálním sledem otevřených otázek. Žáci jsou těmi, kdo s pomocí učitele reflektují svoji zkušenost, hodnotí svou práci (na své úrovni) ve více hlediskovém hodnocení, což jim umožňuje myslet meta-kognitivně a růstově, tedy využívat vyšších hladin myšlení. V účinku jde o jakýsi mentální "scaffolding", který umožňuje rozvoj řešení problémů a schopností učit se. Tím se od principů konvenčního FH, které využívá spíše vnější zpětné vazby, podstatně liší. Metakognice je rozvíjena prostřednictvím tzv. "hodnotového myšlení" a současně zdrojem vnitřní motivace. V pracovních kapitolách je uveden průnik k psychologizujícímu pozadí, včetně užitků a příznivých dopadů na žáky i učitele. Kniha si klade za cíl ukázat čtenáři zásadní rozdíl mezi "regulací", "korekcí" a "formací" žákova myšlení a učení. Využívá principů konstruktivistické a humanistické pedagogiky, zejména vnitřní zpětné vazby aktivizující hluboké myšlení a směřující k růstovému, sebepřekračování učební zkušenosti žáků.

Jedinečné téma rozkrývá důležitost poznávaných hodnot nebo kvalit učení a pracuje s tzv. "třetím cílem vzdělávání", tedy s hodnotovým myšlením lidí, na něž navazuje rozhodování. Kontext objevovaných souvislostí ukazuje cestu jak rozvíjet nejdůležitější kompetence - k učení a řešení problémů. Hlavní přínos knihy je v konkrétním návodu jak metodu používat a jak ji zapojit do výuky. Metodika ukazuje hlavní atributy formativní pedagogiky, díky kterým je přenositelná do každého vyučovacího předmětu. Metodika výrazně podporuje žádaný, tzv. kompetenční model vzdělávání, učí pracovat s chybou při učení a řešení problémů, přičemž bere ohledy na tzv. "zónu nejbližšího vývoje". Teorie a i praxe je završena problematikou rozvoje žáka jako jedinečné osobnosti se svým individuálním potenciálem. Publikace přináší ucelenou zastřešující metodiku jejímž cílem je rozvíjet žáka jako integrovanou osobnost, schopnou pochopit sebe sama a využít svůj potenciál s pomocí facilitujícího ped.přístupu k praktickému životu.