Facebook

5) Didaktika pro vnitřní motivaci žáků

vzdělávací procesy aktivity DVPP moderní didaktika profesní rozvoj učitelů motivace žáků činnostní výuka prožitková výuka konstruktivismus kvalita výuky - wellbeing


Škola je neodmyslitelně spjata s nabýváním znalostí a dovedností, na kterých se velkou měrou podílí učitelé. Aby však skutečným „majitelem“ těchto znalostí a dovedností byli samotní žáci, je v práci učitele potřeba významné dovednosti, a sice umění vnitřní motivace. Ta je neoddělitelně spjata jak se samotnou didaktikou, tak s uměním mezilidských vztahů a komunikace.
 


 

Anotace
Motivace je důležitý faktor, působící na vyrovnání mezi požadavky na učení a osobnostním vybavením, jímž žák nebo student disponuje. Prvořadý úkol pedagoga je rozpoznat a vyvolat vnitřní motivaci k učení, jako podstatnou formu přirozené seberealizace. Že to není snadné, o tom svědčí dějiny školství. A že se našli protagonisté, kteří už  dříve věděli jak na to, ale dějiny vzdělávání se nepoučily, také víme. Dnes je doba bohatá jednak na informace a i na nové pedagogické přístupy. Můžeme se tedy opřít o nejnovější poznatky, které ale stejně jako ty dřívější vedou k jednomu. Dítě, stejně jako semeno stromu, má v sobě ukryto vše potřebné, čím se jednou projeví. Tím vznikají soubory vnitřních motivů, které navozují možnosti té nejsprávnější seberealizace. Schopnost sebemotivace pak může výrazně podpořit učební a pracovní klima většiny třídy i rozvoj navazujícího celoživotního učení.

Téma rozkrývá podstatu formativních procesů, vyplývající z individuálního přístupu, zaměřeného na osobnost žáka. Poskytuje pedagogům srozumitelnou orientaci v různých motivačních stylech, které využijí prakticky a nepředmětově v kompetenčním modelu výuky.

 

   

Blok 1 - (4x 45 minut)

- primární (instinktivní) a sekundární (sociální) lidské potřeby
- vliv autority na dospívající mládež (ztotožnění, přijetí, odmítnutí)
- kdy funguje vnější a vnitřní motivace a jak je nejvhodněji spojit
- jak rozpoznat talent a jak ho nejvhodněji podporovat
- jak spolu souvisí motivace, výkon a kvalita
- umění motivace jako součást emoční inteligence
- Bloomova taxonomie jako opora při zvyšování VM
- kde jsou rezervy pro rozvoj motivace a jak je vyvolat
- jak vést děti k samostatnosti a odpovědnosti

 

Blok 2 - (4x 45 minut)

- jaké dovednosti  pomohou učiteli k motivaci žáků
- základní způsoby vnitřní motivace dle F.Riemanna a její užití v praxi
- jak z rozdílných talentů vytvořit tým, který se posiluje v motivaci navzájem
- jaké hodnocení využít k motivaci rozdílných typů osobností
- rozdíly výkonového a formativního hodnocení jako podpory motivace
- co způsobuje srovnávání žáků s těmi nejlepšími
- jak konstruktivní metody výuky probouzí sociabilitu a spolupráci
- co můžou žáci hodnotit navzájem a co všechno je tím ovlivněno
- zpětná vazba formou diskuse a vyplnění evaluačního dotazníku

 

Vzdělávací cíl

Posluchači proniknou hlouběji a s větší zřejmostí do struktury lidských motivačních sil. Dokážou použít přirozenější a empatičtější způsob motivace k různým typům žáků. V závislosti na výkonech a neobvyklostech řešení úloh se pak odvíjí i hodnocení žáků a studentů, které má opět motivační náboj. Posluchači získají přehled a dovednosti v oblasti motivace jednotlivců i kolektivu. Vybavit učitele a vychovatele většími odbornými dovednostmi, které povedou k efektivnějšímu způsobu výuky, se zapojením „vlastní vůle“ žáků. Motivační rámce mají také veliký vliv na třídní kulturu a klima. V souvislosti se správnou motivací dokážou učitelé také podpořit sociabilitu a harmonizovat kolektiv žáků i jejich kreativitu. Vhodně volená motivace a vztah k učiteli  jako přirozené autoritě má velmi podpůrný vliv na sociopatogenní prevenci. V ohodnocení žáka za jeho výkon a kvalitu předvedené práce a učebního přístupu může využít i jiných alternativních způsobů, které ho nesrovnávají jen s těmi nejlepšími, ale podporují jeho individuální rozvoj.