Facebook

2) Formativní hodnocení v konvenční škole

týmová sborovna formativní hodnocení metody a formy práce aktivity DVPP Bloomova taxonomie konstruktivismus


Celosvětově uznávaná metoda, která proměňuje učitelovu reflexi a slovní hodnocení v lepší učení žáků. (2x 4 hodiny)
Smyslem, cílem a obsahem semináře "Formativní hodnocení" je způsob podporování myšlení žáka při učení a řešení problémů. Děje se tak pomocí průběžné zpětné vazby, kterou učitel žákovi poskytuje nebo ji v něm vyvolává otázkami. Současně tento způsob "pracovního dialogu" podporuje vnitřní motivaci u žáků, zvyšuje autonomii žáka a učí ho odpovědnosti. Jde o průběžnou aktivitu, která v důsledku hodnotí obsahy i procesy a která se nevylučuje s klasifikací. Učitelé se naučí takový způsob dialogu a hodnocení vést. Formativní hodnocení dává učiteli větší přehled, kde se žák v procesu učení nachází, i když zrovna nestojí před tabulí. Žák pak vědomě pozná, kde a co má zlepšit.


 


Desatero formativního hodnocení (Group, 2002):

 • hodnocení je částí efektivního plánování vyučování/učení
 • zaměřuje se na to, "jak se žáci učí" .. tedy reflektuje cestu
 • je ústřední praktikou ve třídě (classroom practice)
 • patří mezi uznané klíčové profesní dovednosti učitelů
 • každé hodnocení ovlivňuje prožívání, takže má být citlivé a konstruktivní
 • má zohledňovat motivaci žáků
 • má podporovat snahu žáka dosáhnout cíle
 • kritéria hodnocení mají být žákům známa a mají je chápat
 • poskytuje žákovi konstruktivní návody, jak se zlepšovat
 • posiluje sebehodnotící schopnosti žáka, takže jsou schopni autoregulovat učení
 • umožňuje hodnotit široký záběr různých výsledků učení žáků.
 • vede k odpovědnosti za vlastní učení
       
 


Vzdělávací cíl:
 

Posluchači získají vhled a sebezkušenost s využitím formativního hodnocení a jeho vlivu na dovednost žáků hodnotit svou práci a dovednost přebírat odpovědnost a samostatně se učit. Uvědomí si své případné zábrany a „slepá místa při individuálním i kolektivním přístupu ke třídě. Naučí se řadu profesionálních hodnotících a facilitacích technik, vedoucích k sebehodnocení. Uvědomí si formativní vliv sebezkušenosti pro svůj profesní rozvoj. Budou umět použít silnější prosociální přístup v technikách zpětné vazby. Pochopí rozdíl mezi indikací a zpětnou vazbou a využijí formativní evaluaci prostřednictvím programu Portfolionet©.