Facebook

Knihovna evaluačních nástrojů a služeb

(auto)evaluace formativní evaluace strategie a rozvoj školy evaluační nástroje plánování a implementace
Formativní evaluační nástroje pro porozumění komplexnosti a pro kolektivní růstovou změnu

Změnili jsme mentální model zpětné vazby a tím jsme zcela změnili sílu a užitek evaluace.
Evaluační výstupy teď nemusí zůstat v šuplíku, protože měří účinnost a pokrok společné práce, můžete se podle nich lépe rozhodovat a profesně růst.
HEURÉKA CZ, Zlín © 2008 - 2023Smysl, design a charakter komplementárních evaluačních nástrojů©  (nástrojů pro kolektivní růstovou změnu) zajišťuje potřebu společně vnímané (měřené) účinnosti edukační a organizační práce. Pokud lidé měří a sdílejí účinnost kolektivní práce, stává se tato zpětná vazba silnou součástí vnitřní motivace a tedy i hybnosti růstových změn. Termín "společně vnímaná účinnost" pochází z díla australana, prof. Hattieho, který se profesionálně zabývá supra-meta-analýzami edukačních přístupů, metod a faktorů, které mají největší vliv na výukový proces a efektivní učení.


Podstata kvality zpětné vazby je v metakognitivní a metainformační úrovni komplementárních indikátorů.
Sdílený komplementární evaluační obraz o společné zkušenosti má nejvyšší implementační účinnost na profesní růst.

 Přehled evaluačních nástrojů s formativním designem a autorizovaným, patentovým řešením. Modré nástroje jsou zaměřeny převážně pro školy, červené pro projekty akčního plánování. Všechny uvedené nástroje jsou funkční součástí aplikace Portfolionet(c), která je vytvořena ke sběru a kvantitativně-kvalitativnímu vyhodnocení dat. Evaluační výstupy jsou ukládány do tzv. Knihovny dobré praxe.

Na požádání evaluační nástroj předvedeme. V případě objednaného použití jsou grafické výstupy škole k dispozici už během 24 hodin po responsi.

Formativní evaluační nástroje s komplementárními indikátory© jsou monitorovací, analytické nástroje pro řízení změn.
+ Zdůvodnění smyslu použití moderních formativních evaluačních nástrojů

 


Strategie nemohou být postaveny pouze na rozumových vizích a plánech. Jejich hlavním hybatelem je "lidský faktor", ať už ve formě schopností, postojů a motivace nebo také odporu. Proto součástí dobrých strategií musí být FORMATIVNÍ - EVALUAČNÍ ZPĚTNÁ VAZBA, užitá jako vstupní průzkum, průběžná evaluace nebo změřená a sdílená zkušenost.


Evaluace je důležitá, neboť je přirozenou součástí lidského rozhodování, podporuje reflektivní praxi a současně schopnost formativního učení.
Naše formativní evaluační nástroje jsou svými komplementárními indikátory© zaměřeny na analytický průzkum, implementaci strategií a plánů, mapování zkušeností a měření růstové změny.
Komplementární evaluační nástroje disponují jedinečnou optikou s indikátory WELL-BEINGU.

 

 

 

Chceme-li naši práci = "cíle a procesy" zlepšovat, potřebujeme k tomu získanou a sjednocenou spolupráci lidí. Jejich dovednosti, vůli a smysl. Pak tedy nezbývá, než do evaluace zahrnout i "znalost o hodnotách", která v běžné evaluaci paradoxně chybí, přesto, že by jim měla být vlastně zasvěcena. Vědomí hodnot (užitků, pokroku a dobra) nám totiž pomáhá nejen rozhodovat se, ale také optimalizovat cíle i procesy + kultivovat lidi.

Tato systémová aplikace používá speciální evaluační nástroje, které se dokážou ptát na důležité zdrojové síly a postoje lidí a jejichž sdílené uživatelství akceleruje zlepšovací proces a jeho efektivní implementaci.

 Evaluační dotazníky s komplementárními indikátory © jsou formativní a optimalizační nástroje pro implementaci plánů a řízení změn.
 

 

Při existenci mnoha analyticko-evaluačních metod v jejich praxích lze z jistotou říci, že některé metody (dotazníky, rozhovory, SWOTky, PATky, studie, pozorování, .. atd.) mají ve své validitě a reliabilitě, rozdílném zorném úhlu a přesnosti různou vypovídací schopnost. Na pomyslné pyramidě dobrého důkazového užitku mají tedy rozdílnou váhu. Na některé se lze spolehnout jen za určitých podmínek, jiné jsou objektivní až ve vzájemné kombinaci a některé ukazují překvapivě přesný, ale úzký vypovídající obraz o zkoumané realitě. Pokud si vědecká praxe pomáhá tzv. meta-analýzami, pak chce čerpat informace z různých zdrojů a z různých pohledových úhlů, ale tak, aby konečný výběr byl široký a homogenní, a aby kombinačně dosáhla přesnější výstupní analýzy pro potřeby hlubšího pochopení problematiky a pro lepší rozhodování. Proto mají meta-analýzy i pro účely evaluace největší smysl, význam a váhu. Pokud má evaluační nástroj či metoda sama v sobě už zajištěn více hlediskový a přesto homogenní pohled na zkoumanou realitu, pak její použití má nejen velkou váhu, ale i velký užitek. To všechno proto, aby bylo dosaženo co nejmenšího konfirmační zkreslení. Pokud evaluační nástroj pracuje s komplementárními indikátory©, pak má jeho použití téměř syntetický či meta-analytický význam a v důsledku také významný důkazní užitek.

 

Co určuje vysokou užitnou kvalitu našich evaluačních nástrojů?


- schopnost vidět projektovou strategii v komplexitě
- využití kvantitativně-kvalitativní evaluační optiky = formativní design
- zanedbatelné zkreslení přenosu respondovaného výběru
- multifaktorová optika mapovaných a měřených jevů a procesů
- mapování a měření tacitních znalostí a zkušeností aktérů
- volitelně filtrovaná priorizace síly sledovaných faktorů
- mapování implementačních potřeb, podmínek a procesů

- analyticko-syntetický portrét tzv. "lidského faktoru" = evaluace vidí empaticky
- zmapování a změření lidské realizační kapacity a motivace pracovníků
- překonání tradičních i konfrontačních SWOT, PAT a GAP .. analýz
- integrální pohled na korelace a komparace implementačních sil
- formát evaluačních výstupů podporuje kritické myšlení
- minimalizace konfirmačního zkreslení výstupních informací
- formativní a konstruktivistické využití analytických výstupů
- práce s evaluačními výstupy synergizuje řízení růstové změny

 Evaluační zpětná vazba s formativní optikou umožňuje školám a učitelům být "nohama na zemi" a proto jít rozumně kupředu.

    

Komplex služeb v oblasti kvality školy s využitím programu Portfolionet(c)
1) Z obsahově objemného množství získaných dat a ukazatelů vám pomůžeme analyzovat a určit důležité místa a oblasti podstatné pro celkové zlepšení.
2) Citlivě a diskrétně uchopíme rizikové a kritické faktory kvality školy se záměrem efektivních skupinových a individuálních náprav.
3) Zpracováním případných zjištěných problémů do míry vzdělávacích potřeb vám pomůžeme obrátit případná rizika v příležitosti.
4) Podpoříme Vaše budoucí autoevaluační aktivity a doporučíme metody pro větší objektivnost a smysluplnost zjištění.
 5) Vygenerujeme + analyzujeme evaluační výstupy, které mapují a portrétují metody a formy práce a učení, klima, time-management, komunikaci a motivaci lidí.
6) Společně tak vyhovíme požadavkům na profesní růst učitelů, co s nejmenšími náklady a přiměřenými nároky na lidi.
7) Naše klienty doprovázíme intervenčně i v dlouhodobé spolupráci.

 

Ukázka jednoduchých komplementárních grafických výstupů. (Upozornění: Komplementární indikátory jsou chráněny patentovým právem.)
Tato forma komplementárních evaluačních výstupů umožňuje najít vhodné oblasti plošných a lokálních změn a také místa pro delegování úkolů a/nebo jejich řízení.
Výstupy z evaluačního dotazníku EDx.530 pro zmapování potřeb a efektivity domácího vzdělávání 04.2020

Pozn.: Grafické a tabulkové výstupy pro zákazníka jsou vždy doprovázeny větným komentářem i celkovou evaluační analýzou. Výstupní analytický komplet je pak k dispozici ve formátu pdf.

 Pro podporu škol v profesním růstu jsme vyvinuli speciální evaluačně-priorizační nástroje tzv. Knihovny formativní praxe©, jejichž výstupy obsahují šablonovité implementační karty ve vícehlediskovém hodnotícím fóru vyjmenovaných cílů, opatření a intervencí. Prostřednictvím komplementárního hodnocení dojde v mapování potřeb a implementačních kapacit pedagogického sboru v zóně nejbližšího vývoje. Vybrané opatření a intervence lze realizovat v organizačním hledisku školního time-managementu. K této metodické službě poskytujeme souběžné poradenství. Nástroje KFP© podporují management a legitimní participaci učitelů na rovoji školy.

Každý nástroj KFP© pracuje současně s evaluačními hledisky WELL-BEINGU.  (Žádejte více informací.)

  FED.410 - Komplexní mapa postojů k rozvoji kompetencí

formativní evaluace kompetence k řešení problémů kompetence k učení kompetence k tvořivosti kompetence k podnikavosti

Dotazník se souborem 24 komplementárních indikátorů, reflektujících dovednosti žáků k učení, k řešení problémů, k podnikavosti a tvořivosti, seberegulaci svého chování a jejich postojů k aktivitám, které škola používá k jejich rozvíjení. Dotazník reflektuje práci žáků 2.stupně v podmínkách a v době distančního vzdělávání. Nástroj využivá personální filtrace výstupních informací dle různých faktorů, např. předmětové časové dotace, filtrů děvčat a chlapců, určité třídy a nebo studijního oboru. V případě domácího - distančního vzdělávání se filtrace orientuje také na podmínky a specifika domácího vzdělávání. Výstupem je analytická sestava grafů a tabulek, vystihující kompetenční potence a schopnosti, jako je např. motivace žáků nebo učební užitek. Každý nástroj lze přizpůsobit škole nebo projektu na míru a na klíč.
 

MPP.021 - Územní mapování a priorizace problematik MAP

Speciální, analyticko-priorizační a evaluační nástroj pro zmapování místních problematik a nosných cílů MAP.  Více hledisková priorizace místních rozvojových a specifických oblastí. Evaluační nástroj využívá komplementární matice pro rozložení realizačních, organizačních a implementačních sil aktérů Místního akčního plánu. Výstupem je analytická sestava grafů a tabulek k podpoře projektové strategie. Každý nástroj lze přizpůsobit projektovým rozměrům a specifikám na míru a na klíč.
 

EDx.536 - Distanční vzdělávání žáků v domácím prostředí

metody a formy práce motivace žáků organizace učení kompetence k učení evaluační nástroje domácí vzdělávání

Smyslem evaluačního dotazníku je získat důležité informace pro učitele, aby mohli pro žáky a jejich domácí vzdělávání co nejefektivněji organizovat a naplňovat distanční výuku. Není sice možné ve všem vyhovět všem, ale hromadně získané informace umožní učitelům tuto výuku, její obsah a metody optimalizovat.

Dotazník je zaměřen .. na míru dovedností pro práci s ICT, na možnosti domácího přístupu, na pomoc a spolupráci rodičů,  na obsah a podání pracovních listů, na časový program, na poměr školní práce vůči volnočasovému užití ICT, na spolupráci se spolužáky,  na formu zpětné vazbyx od učitelů, na postupy řešení zadaných problémů, a další.


Zpracované výstupy jsou filtrovány dle ročníků, tříd, pohlaví, dle zkušenosti práce s ICT.
Každý evaluační nástroj je možné po dohodě upravit dle potřeb konkrétní školy.

 

MAP.107 - Formativní evaluace růstové změny MAP

Evaluační nástroj zaměřený na měření růstové změny (pokrok, užitek, dobro) v přípravě a dosahování akčních a strategických cílů v území MAP. Nástroj je postaven jako komplexní pohled na přípravu strategie v oblasti rolí, komunikace, organizace, metodik a cílů. Obsahuje 32 komplementárních indikátorů© jejichž aglomerované respondentní výstupy pomohou optimalizovat realizační kapacitu aktérů MAP. Každý evaluační nástroj je možné upravit nebo doplnit na míru a na klíč konkrétním potřebám MAP.

EDx.577 - Růstové a fixní myšlení ve školní výuce

Speciální evaluačně analytický nástroj pro měření a mapování postojového nastavení mysli (smysl + vůle), podporujícího myšlení a učení žáků. Nástroj používá respondentní baterie s váhovými indikátory, zaměřené na různé míry potřebnosti zlepšení a kvalitativním průzkumem umí poskytnout preference pro užitečné směřování didaktiky. Učitelé získají priorizační analýzu s grafy a tabulkami, včetně analytických komentářů. Dle změřeným indikacím vznikne obraz o postojích (smyslu a vůle), tedy realizačních kapacitách kolektivu třídy nebo školy.

Každý evaluační nástroj lze přizpůsobit škole nebo projektu na míru a na klíč.

EDx.239 - Klima, komunikace, organizace a edukace v ZUŠ

Formativní evaluační nástroj se dívá na kvalitu vztahového souznění a spolupráce učitelů  v ZUŠ. Všímá si organizace, komunikace, vzájemné kolegiální, podpory, konstruktivních i etických prvků v interakci s žáky. Neopomíjí ani organizační složku výuky, která není oddělena od motivace a didaktiky. Pomocí komplementárních indikátorů vytváří proporční obraz o potřebách, činech, dopadech a postojích, které mají na klima ve ZUŠ zásadní vliv.

Užitky evaluačního nástroje 

- analytický pohled na míru vztahů a spolupráce
- 35 evaluačních  otázek + 2 váhy
- nastavená hledisková a faktorová filtrace 
- váhové komplementárníindikátory© 
- analytický tabulkový a grafický výstup
- evaluační analýza pro vedení školy

EDx.337 - Rozvojové a růstové potřeby učitelů v ZUŠ

Analyticko-evaluační nástroj pro školu s víceúčelovým použitím + evaluační analýza pro školu.
Mapuje a měří zkušenost, jako východisko rozvojových potřeb školy a učitelů.
Pracuje s váhovými indikátory, podporujícími dobré rozhodování.
Individuální nastavení indikátorů - cílu vzdělávání dle zaměření školy.


Užitky evaluačního nástroje

- analytický pohled na míru vztahů a spolupráce
- 35 evaluačních  otázek + 4 váhy
- nastavená hledisková a faktorová filtrace 
- váhové komplementárníindikátory© 
- analytický tabulkový a grafický výstup
- evaluační analýza pro vedení školy

EDx.238 - Rozvojové potřeby učitelů pro digitální gramotnost

Speciální evaluační nástroj s komplementárními optikou a 36 indikátory, který priorizuje a vyhodnocuje rozvojové potřeby učitelů ve vztahu k jejich edukačním dovednostem a pro digitální prostředí. Prostřednictvím shlukové analýzy zmapuje důležité oblasti rozvoje, rozvojová opatření a realizační kapacitu učitelů.

Indikační optika:
- profesní zapojení učitelů (8)
- digitální zdroje a edukační obsahy (7)
- výuka a podpora učení žáků (12)
- podpora rozvoje digitálních kompetencí (9)


 

EDx.509 / Evaluace užitečnosti a udržitelnosti opatření, cílů a intervencí

Speciální evaluační a priorizační nástroj pro změření předpokladů dočasného nebo trvalého udržení aktivit akčních plánů. Nástroj se zaměřuje na podmínkové, procesní a cílové aspekty. Výstupním obrazem je přehled komplementů, zajišťujících udržitelnost. Aktéři a manažeři MAP získají proporcionální mapu implementačních aspektů všech zadaných intervencí, které mohou rozlišit podle jejich efektivity či dobré praxe. V důsledku mohou zajišťovat a nebo zlepšovat svůj strategický rámec a jeho opatření. Současně mohou identifikovat aktivity, které podporují růstové myšlení aktérů.

Každý evaluační nástroj lze přizpůsobit škole nebo projektu na míru a na klíč.

ŠAP.007 - Manažerská mapa oblastí školního rozvoje

management školy péče o kvalitu školy evaluační nástroje evaluace synergická růstové a fixní myšlení

Evaluační nástroj pracující v aplikaci Portfolionet(c) jehož úkolem je zmapovat realizační a implementační kapacitu školy v 18 důležitých oblastech jejího rozvoje. Dotazník je zaměřen na atributy SWOT, realizační kapacitu školy, motivaci pracovníků a time-management.


Užitky evaluačního nástroje:

- analytický obraz rozvojových potřeb učitelů + SWOT
- pohled na 18 klíčových oblastí školy z hlediska potřeb
- optimalizace Akčního plánování
- proporcionalita motivace učitelů
- faktorová a personání filtrace zvolených kritérií
- formativní evaluační optika s proporčním obrazem
- priorizovaný tabulkový a grafický výstup
- analýza pro vedení školy
- smysluplnost a užitek reflexe
- filtrace výsledků "více a méně zkušených" učitelů

 

EDx.015 - Vztahové a pracovní klima ve škole / žáci

formativní evaluace evaluační nástroje klima ve třídě a ve škole růstové a fixní myšlení


Evaluační nástroj se dívá na kvalitu vztahového souznění a spolupráce žáků ve výuce i ve škole. Všímá si konstruktivních i etických prvků v interakci mezi žáky a učiteli. Neopomíjí ani organizační a manažerskou složku výuky, která není oddělena od didaktiky. Pomocí komplementárních indikátorů© vytváří obraz o potřebách, činech, dopadech a postojích, které mají na kvalitu klimatu zásadní vliv a které ji prokazují. Každý evaluační nástroj lze přizpůsobit škole nebo projektu na míru a na klíč.

 

MAP.017 - Strategický rámec MAP a jeho evaluace

projektová implementace ŠAP-MAP-KAP měření zkušeností projektové řízení

Speciální evaluační nástroj s nastavitelnými indikátory, který vyhodnocuje časovou a užitkovou optimálnost nastavení Strategického rámce akčního plánu.
Prostřednictvím shlukové a faktorové analýzy zmapuje důležité faktory a cíle implementace a realizační kapacitu hlavních aktérů v kontextu zkušeností v území.


Nejlepší strategie je taková, která počítá se skutečným potenciálem lidí.


Užitky evaluačního nástroje - MAP.017 - speciální nástroj pro cíle a priority SR - počet indikátorů dle MAP - analytický obraz manažerských potřeb - formativní evaluační optika - 2 váhy - faktorová filtrace dle zvolených kritérií - analytický tabulkový a grafický výstup - evaluační analýza pro vedení projektu

EDx.047 - Učební a růstové zkušenosti žáků a klima ve třídě

Evaluační nástroj pro žáky ZŠ a SŠ poskytující sebehodnocení v oblastech školních vzdělávacích a růstových zkušeností a sociálního souladu mezi žáky a ve vztahu k třídnímu učiteli. Evaluační nástroj využívá 25 komplementárních otázek, které hodnotí vzdělávání jako zážitek zkušenosti a spokojenosti. Pro školu a učitele je velmi přínosné opakované měření zkušenosti a sledování vývojového trendu nebo problematických období.

EDx.049 - Formativní evaluace projektové organizace MAP

projektová implementace ŠAP-MAP-KAP měření zkušeností plánování a implementace projektové řízení

Speciální evaluační nástroj pro zmapování organizačních aktivit akčních plánů. Nástroj se zaměřuje na procesní a cílové aspeky řízení, na komunikaci, informovanost a sdílení praxe. Výstupním obrazem je přehled komplementů (činů + cílů + užitků + udržitelnosti). Manažeři MAP získají proporcionální mapu důležitosti cílů, kvalitativních prvků a aspektů manažerského řízení. V důsledku mohou zlepšovat či jinak implementovat svůj strategický rámec. Každý evaluační nástroj lze přizpůsobit škole nebo projektu na míru a na klíč.

 

Užitky evaluačního nástroje - MAP.049
- mapa kvalit a účinků projektových aktivit
- evaluační obraz 45 indikátorů
- analytický obraz rozvojových potřeb cílových skupin
- mapování užitku, pokroku a efektivity MAP
- formativní evaluační optika - 4 váhy
- faktorová filtrace dle předvolených kritérií
- analytický tabulkový a grafický výstup
- evaluační analýza pro vedení projektu

EDx.062 - Rodiče ve vztahu k učitelům a edukaci

komunikace s rodiči metody a formy práce klima ve třídě a ve škole růstové a fixní myšlení

Dotazník zaměřený na rodiče, jejich potřeby ve vztahu ke vzdělávání dětí, na jejich zkušenosti a postoje ke škole a učitelům. Výstupem a užitkem pro školu je priorizovaný přehled názorů, potřeb a zkušeností, které přinseou větší soulad ve spolupráci rodiny a školy. Dotazník používá  analytické filtrovací baterie, které v důsledku přinesou přehled o faktorech, které mají vliv na větší zájem o rozvoj dítěte a lepší komunikaci rodičů se školou. Dotazník využívá anonymizovaných uživatelských účtů - response je tedy anonymní.

Každý evaluační nástroj lze přizpůsobit škole nebo projektu na míru a na klíč.

EDx.075 - Evaluační analýzy školního time managementu

formativní evaluace management školy strategie a rozvoj školy růstové a fixní myšlení organizace školy

Speciální analytický nástroj pro priorizaci manažerských rozhodnutí ve škole. Nástroj používá respondentní baterie s váhovými indikátory, zaměřené na různé důležitosti cílů, pracovních aktivit a potřeb a kvalitativním průzkumem umí poskytnout preference pro užitečné a vyvážené směřování pracovního úsilí. Management školy získá priorizační analýzu s grafy a tabulkami. Dle síly indikace vznikne obraz o směru a realizačních silách kolektivu.

Každý evaluační nástroj lze přizpůsobit škole nebo projektu na míru a na klíč.

EDx.085 - Tři druhy školní (vnitřní a vnější) motivace

rozvoj osobnosti metody a formy práce vzdělávací procesy motivace žáků organizace učení

Mapování edukační činnosti s dopadem na 3 druhy motivace - výkonovou, sociální a poznávací. Smyslem měření je zjistit proporcionalitu těchto tří druhů motivací mezi žáky. Tomu však odpovídá pedagogický přístup, který buď inklinuje k fixnímu myšlení u výkonové motivace a k tvořivějšímu - rústovému stylu myšlení u motivace zaměření na poznání a vztahy. Dotazník využívá komplementárních indikátorů a faktorové filtrace pro mapování + analýzu příčin a možností edukačního zlepšení. Podává obraz o proporcionalitě interakcí, tak jak ji vnímají samotní žáci. Každý evaluační nástroj lze přizpůsobit škole nebo projektu na míru a na klíč.

MAP.099 - Pokrok a užitek aktivit a projektu MAP

formativní evaluace projektová implementace ŠAP-MAP-KAP evaluace synergická sdílení zkušeností projektové řízení

Formativní evaluační nástroj pracující v aplikaci Portfolionet(c) jehož úkolem je zmapovat efektivitu (i případná slabá místa) projektu MAP v klíčových oblastech jeho implementace. Nástroj pracuje s priorizací užitečností aktivit a dopadů, pomocí komplementárních indikátorů váží strategické oblasti, akční cíle i organizační procesy. Nástroj je vždy přizpůsobován pro určitý Strategický rámec MAP dle potřeb RT MAP.

Užitky evaluačního nástroje:
- analytický obraz rozvojových potřeb, užitku a pokroku škol
- pohled optikou užitku a pokroku na akční cíle  MAPu
- optimalizace Akčního plánování + Strategického rámce
- proporcionalita motivace a realizační kapacity aktérů
- faktorová filtrace dle zvolených hledisek a kritérií
- patentovaná formativní evaluační optika
- kvantitativně-kvalitativní obraz
- tabulkový a grafický výstup + analýza pro vedení projektu 

EDx.113 - Kardinální mapa školy - SWOT analýza

formativní evaluace management školy péče o kvalitu školy měření zkušeností plánování a implementace organizace školy

Evaluační nástroj s podrobnou SWOT analýzou pracovních oblastí školy, který prostřednictvím "vážených" faktorů umí odpovědět na otázky realizačních příležitostí, silných a slabých stránek, či případného pracovního nebo existenčního ohrožení. Nástroj využívá metody komplementárních indikátorů, které umí důmyslně měřit a kontigenčně srovnávat postoje respondentů. SWOT analýza tak poskytuje plastický obraz o realizačních možnostech týmu.


Evaluační dotazník EDx.113 je navržen tak, že pro 20 oblastí zjišťuje intenzitu minulé činnosti + pro 20 oblastí důležitost budoucích opatření a současně "váží" jejich SWOT. Výsledkem je priorizovaná SWOTmapa, prezentovaná v kontingenční tabulce i prostřenictvím pásových grafů.

Nástroj využivá také personální filtrace dle hledisek mužů-žen, dle zkušenostních kapacit lidí a dle oborových zaměření. Každý evaluační nástroj lze přizpůsobit škole nebo projektu na míru a na klíč.

EDx.154 - Podpora kvality práce versus zátěže učitelů

formativní evaluace vzdělávací procesy péče o kvalitu školy profesní rozvoj učitelů organizace učení měření zkušeností evaluační nástroje kvalita výuky - wellbeing

Speciální analytický nástroj pro priorizaci rozvojových potřeb pedagogických pracovníků. Nástroj používá respondentní baterie s váhovými indikátory, zaměřené na různé důležitosti potřeb a cílů (hodnoto-tvorné cíle), pracovních aktivit (hodnoto-tvorné aktivity) a potřeb a kvalitativním průzkumem umí poskytnout preference pro užitečné a vyvážené směřování pracovního úsilí. Management školy získá priorizační analýzu s grafy a tabulkami. Dle síly indikace vznikne obraz o směru a realizačních silách kolektivu. Každý evaluační nástroj lze přizpůsobit škole nebo projektu na míru a na klíč. Užitky evaluačního nástroje - diferenční analytický obraz rozvojových potřeb učitelů pro realizaci kompetenčního modelu - 22 evaluačních otázek + 3 váhová hlediska - volená hledisková a faktorová filtrace - váhové komplementární indikátory©  - analytický tabulkový a grafický výstup - evaluační analýza pro vedení školy

EDx.212 - Rozvojové potřeby pedagogů v MŠ

Speciální evaluační nástroj s vícehlediskovým hodnocením, určený pro pedagogické pracovníky MŠ, zaměřený na edukační cíle a procesy,  jehož účelem je zmapovat a priorizovat aktuální realizační kapacitu pro zlepšení vzdělávací kvality v rukou učitelů.

Mapování a priorizace je zaměřena na emoční, sociální a kognitivní činnosti a cíle v MŠ a případnou spolupráci s rodiči. Pomocí komplementárních indikátorů© vytváří obraz o důležitostech, potřebách a postojích, které mají zásadní vliv na kvalitu edukace v MŠ a které poukazují na rozvojové potřeby pedagogů a nepřímo i na naplňování techto činností a cílů. Každý evaluační nástroj lze přizpůsobit škole nebo projektu na míru a na klíč.

EDx.225 - Efektivní tým v organizaci sborovny a školy

týmová sborovna strategie a rozvoj školy sebeučící se organizace - SUO péče o kvalitu školy růstové a fixní myšlení

Analyticko-evaluační nástroj, zaměřený na kvalitu a rezervy týmové spolupráce ve škole. Nástroj je vhodný i pro MAP, neboť přináší obraz o fungování jakékoli spolupracujcí skupiny. Poskytne odpovědi na otázky, kde jsou slabá či silná místa spolupráce a komunikace. Nástroj využivá také zvolené personální filtrace dle mužů-žen, dle zkušenostních kapacit lidí a dle oborových zaměření.

Každý evaluační nástroj lze přizpůsobit škole nebo projektu na míru a na klíč.

EDx.234 - Evaluace stylu a kultury řízení školy

Speciální analytický, hladinově standardizovaný nástroj pro zjištění obrazu o stylu a kultuře manažerského řízení školy. Nástroj používá respondentní baterie s váhovými indikátory, zaměřené na různé kulturní oblasti, a vícečetným kvalitativním průzkumem (4 váhy) umí poskytnout informační zprávu o kvalitě řízeného-vedeného kolektivu a jeho pracovního úsilí. Management školy získá priorizační analýzu s grafy a tabulkami. Dle síly indikace vznikne obraz o směru a realizačních silách kolektivu, včetně kapacity tzv. "růstového myšlení" učitelů, která podporuje jejich kompetentnost.

Každý evaluační nástroj lze přizpůsobit škole nebo projektu na míru a na klíč.

EDX.241 - Reflexe vize, růstu a rozvoje školy

Analyticko-evaluační nástroj pro školy, zaměřený na hledání a upřesnění vize a mise školy, na její hlavní cíle a aktivity k jejich naplnění. Indikační otázky hledají mezi učiteli názorovou shodu v několika realizačních cílech, cestách a jejich podmínkách, včetně rozvojových potřeb učitelů. Dotazník s komplementárními indikátory má bohatší způsob dotazování, prostřednictvím něhož můžeme lépe sdělit svůj názor a postoj a následně lépe vidět celistvější obraz o realitě. Tím vidí věci jak kvalitativně, tak kvantitativně. Tento nástroj zároveň kombinačním způsobem zjišťuje tzv. růstové nastavení mysli. Evaluačním výstupem je analytická sestava komplementárních grafů a tabulek, vystihující proporcionalitu směřování školy a kapacitu realizačních sil pedagogického týmu je např. motivace, ochoty ke spolupráci s ostatními, tah k inovacím či zlepšování, a pod.

Každý evaluační nástroj lze přizpůsobit škole nebo projektu na míru a na klíč.

EDx.259 - Kultura a klima třídy (pro žáky)

emoční inteligence sebeučící se organizace - SUO péče o kvalitu školy reflexe učení a zkušenosti motivace žáků evaluační nástroje klima ve třídě a ve škole

Formativní evaluační nástroj se dívá na kvalitu vztahového souznění a spolupráce žáků ve výuce. Všímá si komunikace, vzájemné žákovské podpory, konstruktivních i etických prvků v interakci mezi žáky. Neopomíjí ani organizační složku výuky, která není oddělena od motivace a didaktiky. Pomocí komplementárních indikátorů vytváří proporční obraz o potřebách, činech, dopadech a postojích, které mají na klima ve třídě zásadní vliv.

Užitky evaluačního nástroje 

- analytický pohled na míru rozvoje a postoje k rozvíjení kompetencí 
- 35 evaluačních  otázek + 2 váhy
- nastavená hledisková a faktorová filtrace 
- váhové komplementárníindikátory© 
- analytický tabulkový a grafický výstup
- evaluační analýza pro vedení školy

EDx.273 - Manažerský kompas sebeučící se organizace

management školy strategie a rozvoj školy sebeučící se organizace - SUO péče o kvalitu školy měření zkušeností evaluační nástroje organizace školy

Model sebeučící se organizace je velmi efektivním pracovním uspořádáním, které dovoluje svým členům tvořivost, autonomii i odpovědnost, včetně vzájemného vytváření komunikačních, organizačních a metodických podmínek. Lidé, zapojení v tomto modelu se navzájem od sebe přirozeně učí ze vzájemně sdílené zkušenosti a také společně pečují o klima organizace. Potřebnou podmínkou je přítomnost průběžné reflexe a formativního managementu, který dokáže delegovat úkoly a oceňovat práci a její dopady.


Užitky evaluačního nástroje: EDx.273
- analytický obraz organizačních, rozvojových a sociálních zkušeností učitelů - obraz 28 pracovních interakcí učitelů + 3 váhy - faktorová a kontextová filtrace zvolených kritérií - vícehledisková, formativní evaluační optika - analytický tabulkový a grafický výstup - analýza pro vedení školy

EDx.277 - Profesní rozvoj učitele + PDCA sebereflexe

Evaluační nástroj, mapující dovedností učitelů v konstruktivistickém modelu vzdělávání. Dovednosti komunikace, práce s kolektivem, organizace edukační práce, dovednosti psychodidaktiky pro použití konstruktivismu, dovednosti facilitace žákovské reflexe.

Užitky evaluačního nástroje - MAP.277
- mapa 28 sociálních, ovlivněných interakcí
- analytický obraz různých lidských postojů
- formativní evaluační optika - 2 váhy
- portrét týmové realizační kapacity 
- volitelná faktorová filtrace 
- analytický tabulkový a grafický výstup
- evaluační analýza pro vedení školy

FED.303 - Dotazník postojů žáka ke vzdělávání a výchově

Speciální dotazník s formativní optikou, se souborem indikátorů, reflektujících postoje žáka k organizačním, vzdělávacím a výchovným složkám školy.  Součásti evaluačního měření je také vliv rodiny a vliv osobnosti učitele. Evaluační nástroj může využít také různé faktorové a personální filtrace dle pohlaví, určité třídy a nebo studijního oboru, nebo také filtrace dle potřeb žáků či jejich zkušeností. Výstupem je analytická sestava komplementárních grafů a tabulek, vystihující proporcionalitu žákovských zkušeností, jako je např. motivace žáků, ochoty ke spolupráci s ostatními nebo nebo také vlastní učební pokrok či užitek. Každý nástroj lze přizpůsobit škole nebo projektu na míru a na klíč.

EDx.309 - Váhová analýza metod a forem práce s žáky

metody a formy práce projektová výuka vzdělávací procesy moderní didaktika motivace žáků myšlenkové operace vzdělávací obsahy konstruktivismus kvalita výuky - wellbeing konstruktivní reflexe

Kompetenční model, odpovídající projektovému uchopení vyžaduje práci se zlepšovasnou zkušeností. Zkušenost je vždy kontextová, neboť naše dovednosti se ujmou a uplatní jinak v různě disponovaném - připraveném prostředí. Jde nejen o materiální a organizační podmínky, ale také sociální dorozumění s druhými lidmi, o návyky a empatii. Pokud tedy máme pochopit zkušenost, musíme ji vidět projektově = komplementárně. Nejlépe pochopitelný obraz o kompetentnosti získáme tak, že zjišťujeme priorizovanou tzv. "implementační zkušenost", která vypovídá prostřednictvím response skrze rozvojové potřeby aktérů, jejich činnostní úsilí a nakonec i jeho dopad.

Užitky evaluačního nástroje FED.309
- analytický obraz  edukačních metod
- vícehledisková, formativní evaluační optika
- obraz 32 edukačních interakcí + 3 váhy
- podmínková a faktorová filtrace zvolených kritérií
- analytický tabulkový a grafický výstup
- analýza pro vedení školy

EDx.319 - Mapa technik zpětné vazby a reflexe při učení

formativní evaluace organizace učení zpětná vazba - ZV konstruktivismus kvalita výuky - wellbeing

Evaluační dotazník reflektující samotnou reflexi, tedy užívání zpětné vazby, která je pokládána za významnou část kompetenčních edukačních procesů. Její užití posiluje rozvoj zkušeností a kompetencí, schopnost hledat smysl a nasazovat vůli. Indikátory dotazníku jsou v podstatě nápovědou jak reflexi provádět a jaký smysl a užitek v ní hledat. Výstupem je analytická sestava priorizovaných komplementárních grafů a tabulek, vystihující proporcionalitu žákovských zkušeností, jako je např. motivace žáků, ochoty ke spolupráci s ostatními, práci s chybou nebo nebo také vlastní učební pokrok či užitek. Tento evaluační nástroj pracuje s hodnotícími hledisky well-beingu.
Každý evaluační nástroj lze přizpůsobit škole nebo projektu na míru a na klíč.

EDx.335 - Kompetenční portrét + analytická služba

Evaluační nástroj pro školu s víceúčelovým použitím + evaluační analýza pro školu.
Mapuje a měří zkušenost, jako východisko rozvojových potřeb školy a učitelů.
Pracuje s váhovými indikátory, podporujícími dobré rozhodování.
Individuální nastavení indikátorů - cílu vzdělávání dle zaměření školy.
Výstupním formátem je meta-informační optika.

Nástroj a jeho analytické výstupy využívají funkci komplementárních indikátorů ©, aby se mohly dívat na zkoumané jevy, procesy nebo potřeby z více hodnotících hledisek. Výstupem je přehledná, seřazená řada grafů, dle porovnávajících vybraných hledisek a také analytická tabulka, zachycující proporční sílu potřeb a hodnotících faktorů, dle kterých se dá spolehlivě rozhodovat, co má škola řešit a jaké to má priority. Management školy tak získá proporční portrét dovedností učitelů a postojů (motivací) k jejich uplatnění. Součásti služby je slovní analýza evaluačních výstupů.

EDx.399 - Třídní a školní mapa formativní pedagogiky

Nástroj mapuje edukační události, které podporují formativní styl výuky. To znamená, že zaznamenává názory a postoje žáků tak, aby zachytil ucelený obraz edukace nejen v tom, co se ve výuce děje, ale také o tom, co to pro žáky cílově a významově (cílotvorně) znamená. Komplementární indikátory jsou nastaveny v optice dosažení cíle, užitku, motivace a podpory spolupráce. Výstupem evaluační služby jsou přehledné grafy + analytické tabulky, uspořádané dle různých hledisek a vyjadřující proporcionalitu zjištěných hodnot..

Každý evaluační nástroj lze přizpůsobit škole nebo projektu na míru a na klíč.

MAP.411 - Manažerská mapa Strategického rámce

projektová implementace ŠAP-MAP-KAP evaluační nástroje střední článek řízení plánování a implementace model implementace - CMIP(c) projektové řízení

Důležitý evaluační nástroj pro fungování projektů, využívajících komplementárních indikátorů, zaměřených na akčními plány (ŠAP, MAP, KAP), jejich strategie a implementace těchto strategií. Výstupem je analytická sestava priorizovaných komplementárních grafů a tabulek, vystihující proporcionalitu rozvojových potřeb, personální připravenosti, kvality konektivity profesních sítí, organizační připravenosti a zajištění, míru prevence obtížných míst a oblastí. Zjištená hodnotová proporcionalita ukazuje na nejslibňješí místa strategie a její implementace. Každý evaluační nástroj lze přizpůsobit škole nebo projektu na míru a na klíč.

 

Užitky evaluačního nástroje - MAP.411
- mapa SR pro účely MAP nebo KAP
- priorizace projektových cílů
- analytický obraz rozvojových potřeb učitelů
- formativní evaluační optika - 4 váhy
- faktorová filtrace dle zvolených kritérií
- analytický tabulkový a grafický výstup
- evaluační analýza pro ŘV + RT

EDx.411 - Kompetence žáků k řešení problémů

rozvoj kompetencí reflexe učení a zkušenosti motivace žáků kompetence k řešení problémů evaluační nástroje konstruktivismus konstruktivní reflexe aktivita a tvořivost

Evaluační nástroj a služba směřuje ke změření a zmapování zkušenosti žáků s výukou, která učí rozvíjet dovednosti řešení různých problémů. Komplementární indikátory jsou nastaveny v optice dosažení cíle, užitku, motivace a podpory spolupráce. Výstupem evaluační služby jsou přehledné grafy + analytická tabulka vyjadřující proporcionalitu žákovské zkušenosti, včetně proporčně zastoupených postojů k učení.

Každý evaluační nástroj lze přizpůsobit škole nebo projektu na míru a na klíč.
 Málo kdo si uvědomuje, že kompetence nelze měřit a klasifikovat přímo, ale jen jako osobní zkušenosti v pracovním či učebním kontextu. Tedy i na pozadí rozdílných podmínek. Proto je vhodnější měřit, vyhodnocovat a srovnávat postoje k edukačním činnostem, které rozvíjejí naši zkušenost, nebť postoje nám umožňují pochopit, co má účinnost a co je potřeba zlepšit nebo změnit.

 

Více informací k principům formativní evaluace najdete - zde.

EDx.412 - Kompetence žáků k aktivitě a kreativitě

rozvoj kompetencí moderní didaktika psychologie výuky pedagogika pragmatická kompetence k podnikavosti konstruktivismus aktivita a tvořivost

Dotazník se souborem indikátorů, reflektujících tvořivé složky žáků a jejich postojů k aktivitám, které škola používá k jejich rozvíjení. Nástroj využivá také personální filtrace dle děvčat a chlapců, určité třídy a nebo studijního oboru. Dotazník je díky bohatšímu způsobu dotazování citlivý k řadě důležitých faktorů, ovlivňující budování kompetencí. Každý nástroj lze přizpůsobit škole nebo projektu na míru a na klíč. Výstupem je analytická sestava grafů a tabulek, vystihující kompetenční potence a schopnosti, jako je např. motivace žáků nebo učební užitek.
 


Málo kdo si uvědomuje, že kompetence nelze měřit a klasifikovat přímo, ale jen jako osobní zkušenosti v pracovním či učebním kontextu. Tedy i na pozadí rozdílných podmínek. Proto je vhodnější měřit, vyhodnocovat a srovnávat postoje k edukačním činnostem, které rozvíjejí naši zkušenost, nebť postoje nám umožňují pochopit, co má účinnost a co je potřeba zlepšit nebo změnit.

 

EDx.413 - Kompetence k učení a seberegulaci

rozvoj osobnosti rozvoj kompetencí psychologie výuky měření zkušeností evaluační nástroje konstruktivismus kvalita výuky - wellbeing

Dotazník se souborem indikátorů, reflektujících dovednosti žáků k učení, seberegulaci svého chování a jejich postojů k aktivitám, které škola používá k jejich rozvíjení. Nástroj využivá personální filtrace výstupních informací dle různých faktorů, např. předmětové časové dotace, děvčat a chlapců, určité třídy a nebo studijního oboru. Výstupem je analytická sestava grafů a tabulek, vystihující kompetenční potence a schopnosti, jako je např. motivace žáků nebo učební užitek. Každý nástroj lze přizpůsobit škole nebo projektu na míru a na klíč.
 


Málo kdo si uvědomuje, že kompetence nelze měřit a klasifikovat přímo, ale jen jako osobní zkušenosti v pracovním či učebním kontextu. Tedy i na pozadí rozdílných podmínek. Proto je vhodnější měřit, vyhodnocovat a srovnávat postoje k edukačním činnostem, které rozvíjejí naši zkušenost, nebť postoje nám umožňují pochopit, co má účinnost a co je potřeba zlepšit nebo změnit.

 


Nástroje formativní evaluace


Formativní evaluace je způsob,
jak se při spolupráci lidí

co nejvíce vyhnout

nepraktické inteligenci
a neinteligentní praxi.


Inspirováno AristotelemUžitečné upozornění !
Demingův cyklus je efektivní
jen skrze formativní evaluaci.Uvedené evaluační nástroje pracují
pouze prostřednictvím aplikace

Portfolionet(c).