Facebook

Metakognice ve škole (!)

rozvoj osobnosti vzdělávací procesy pedagogika pragmatická organizace učení pedagogika formativní zpětná vazba - ZV


Metakognice je důležitá a vedle soudnosti jedna z vrcholových schopností inteligence, která nám umožňuje konstruktivní a efektivní myšlení, rozhodování i konání. Pokud je to schopnost přemýšlet nad svým myšlením a konáním, pak musíme připustit, že jde o práci s vnitřní zpětnou vazbou a seberegulací. Jde v podstatě o mentální dovednost vidět věci, operované ve vlastní mysli, z nadhledu a přesto v průniku. Je tedy postavena na analýze a syntéze, na úsudku a tvořivosti, na hodnotovém a organizačním myšlení a její výstup proniká do seberegulace, k čemuž je potřebná vůle.


Metakognice je nezbytnou součástí autoregulace učení. (Paris, 2002) .. a také nezbytnou součástí budování a užití kompetencí

Metakognice je nejvýznamnější prediktorem úspěšného učení. (Wang,1990) Je dokonce důležitější než samotné rozumové schopnosti.
V průběhu a na výstupu učení ji najdeme jako konstruktivní inteligenci.

Upravená Sternbergova definice pro metakognici říká, že "Metakognice je způsobilost a zkušenost člověka plánovat, monitorovat a vyhodnocovat postupy, které používá, když se učí a poznává. Jde tedy o vědomou činnost, která vede člověka k poznání, jak organizovat a postupovat, když poznávám a využívám svět k životu."

Častým problémem a příčinou životní neúspěšnosti je nedostatek metakognice a pokory. Lidé s nízkou schopností metakognice dělají totiž špatná rozhodnutí a současně jim tato nerozvinutá dovednost zabraňuje si to uvědomit. Viz. Dunning-Krugerův efekt.


 

 

 

Součásti projevu a výkonu metakognice je "analyticko-syntetický úsudek", který pomáhá zobecňovat poznané zákonitosti a principy, jež nám umožňují řešení jiných (podobných i vzdálených) problémů. Vznikají tak "mentální reprezentace", jakési vnitřní, pružné, a přesto vzorové algoritmické mapy, kterými si pomáháme chápat zkušenost a přenášet ji do jiných kontextů. Vyobrazené schema "synergického klíče" je rovněž metakognitivní povahy, neboť samotný princip zpětné vazby je výchozí matakognitivní nástroj a dovednost.
 


Schopnost metakognice je do velké míry způsobena výchovou, neboť prvotní reflexe chování a jeho regulace začíná v primárním vztahu.
Protože škola je sociální prostředí, je možné v ní získat potřebné vzorce a návyky a proto i metakognitivní myšlení či strategie.

 
Když uvážíme, že kritické myšlení, řešení problémů, schopnost učit se, rozvoj kompetencí nebo také organizace práce či regulace chování je metakognitvní povahy, pak je žádoucí a tedy rozumné, aby nástroje zpětné vazby viděly zkoumanou problematiku nejen komplexně, ale také KOMPLEMENTÁRNĚ, tedy v relevantních funkčních vzájemnostech. Proto jsme vyvinuli jedinečné evaluační nástroje s metakognitivní opikou (chráněné patentovým právem), které umožňují přenášet a vyhodnocovat informační obraz v relevantních souvislostech. (Relevance je jeden z nejvýše položených požadavků pro kvalitu evaluace či reflexe.)
 
V KNIHOVNĚ je k dispozici 55 evaluačních nástrojů s metakognitivní optikou, jejichž informační výstup je FORMATIVNÍ. Žádejte více informací.

 

rozvoj osobnosti profesní rozvoj učitelů kompetence k řešení problémů zpětná vazba - ZV metakognice


Co by mělo být nejdůležitějším prvkem, obsahem a procesem vzdělávání?  No, přece .. METAKOGNICE!  Formativní intervence na podporu učení, myšlení a motivace žáků

 

   

 

Jestliže učitel učí své žáky plánovat, monitorovat, zvažovat a vyhodnocovat, podle toho se rozhodovat a nakonec i regulovat své vlastní učební postupy, rozvíjí v žácích potřebné kompetence pro učení i život.


Žák pak bude bude schopen přenášet tyto dovednosti do dalších předmětů, poznání, problémových situací a do ostatních oblastí svého života.


Dokud žák nemá dostatečné manažerské a režijní schopnosti ve svém mozku, do té doby je to učitel, který mu slouží svým mozkem a svými zkušenostmi.


Obvod vnější zpětné vazby je tedy konvenčním regulačním obvodem pro vlastní kognici žáka. Měl by však být také nástrojem  a prostředkem, jak aktivovat u žáků jejich vlastní METAKOGNICI.

   

 


Zpětná vazba hraje v metakognici zásadní roli, ať se jedná o učení, management nebo život.
Co potřebujeme vědět o metakognici je to, že je probouzena k činnost vícehlediskovou zpětnou vazbou.
Zásadním kognitivním hlediskem je (CO), druhou hladinou metakognice je (JAK) a třetí hladinou metakognice je (PROČ).
Hledisko "PROČ" je systémově nadřazeno cílům, procesům i regulaci.
 

  Metakognice je zaměřena jak na orientaci, tj. poznání (monitorování) a porozumění (vyhodnocení), tak na kontrolu a regulaci poznávacích a exekutivních aktivit. To znamená, že se projevuje i praktickým využitím syntetických poznatků. Je to schopnost posoudit problém a jeho obtížnost vzhledem k podmínkám a cílům, vhodnost použití určité strategie a zvolit variantu, kterou lze považovat vzhledem k situaci i vlastním možnostem za adekvátní. Rozvoj metakognice se projevuje vzrůstem rozhledu a přesnosti implicitního odhadu nebo explicitní racionalozace, flexibility a efektivity skutků, tj. hledání nejlepšího způsobu řešení. Východiskem i prostředkem učení a použití metakognice je mapování, monitorování, vážení a úsudek, způsob rozhodování a uplatněné vůle. Přidanou hodnotou metakognice je zlepšování svých schopností efektivním a zlepšujícím učením, dosahování kvalitativní proměny světa skrze regulaci využívající lidský rozum, cit a vůli.
 
     

Pedagogické interakce, které probouzí a učí metakognici

Schopnosti a projevy metakognice
(Modifikováno dle Coleman, Shore, 1991)

- diferencované využití znalostí
- větší zaměřenost na cíl a sledování cesty
- relativně větší proporce času věnovaná plánování
- spontánní generování různých řešení problémů
- schopnost odhalit a stanovit si priority
- lepší vhled do problému, příčin a řešení
- větší chuť a schopnost elaborace
- nasazení vůle zdůvodněné a směřované smyslem


Metakognice pak pracuje v triangulačních hladinách
1) deklarativní nebo obsahová = CO
2) procesní nebo skutková = JAK
3) systémová nebo hodnotová = PROČ