Facebook

8) Projektová výuka a její formativní využití

metody a formy práce projektová výuka rozvoj kompetencí profesní rozvoj učitelů organizace učení kompetence k tvořivosti týmové a sociální role


Nadčasové téma pro školy a učitele, které zajímá rozvoj osobnosti žáka, jeho kreativita, schopnost řešit problémy, jeho samostatnost a odpovědnost.
Formativní síly se dostaví všude tam, kde se může člověk vědomě a bez nátlaku rozhodovat a zapojovat do společného dění.
Formativnímu využití učebních úloh se otevírají široké dveře s využitím konstruktivity a reflexe vlastní zkušenosti.
 


Obsah tématu 2 samostatné bloky (8x 45 minut)        

     

Anotace

Projektová výuka je dnes často povolávaná forma pedagogické práce, která má řadu dobrých odůvodnění pro své použití, neboť počítá s praktickým konstruktivním konáním ve školnáím učení a vychází tak vstříc potřebám rozvoje kompetencí. Metoda projektové výuky je známá už řadu desetiletí, přesto je její použití a účinek je nejen podceňován, ale i obáván. Učitel má k tomu řadu důvodů, z nich nejčastější se jeví přípravná náročnost, ale také řada nepředvídatelných situací, které mohou při samotné realizaci nastat. Jádrem metody je totiž předat větší tvořivost a odpovědnost za učení do rukou žáků či studentů, proto je po nich žádána jako dovednost vlastní rozhodování při výuce. Tím se dosahuje žádaného konstruktivismu. Proto projektová výuka skýtá řadu edukačně růstových příležitostí, nejen pro žáky, ale i pro samotného učitele. Během projektového vyučování se totiž odehrává mnoho příležitostí vedle kognitivního a znalostního růstu k rozvoji nerutinních a nekognitivních dovedností. Projekt dává větší možnosti rozvíjet potenciál žáků, neboť se v něm uplatňuje řada edukačních příležitostí, které rozvíjejí jejich specifické nadání. Spolupráce v heterogenní skupině má navíc inkluzivní vliv a dopad na zkušenost žáků či studentů, neboť projektová výuka učí mimo jiné rozvíjet také schopnost řešit problémy na pozadí rozmanitých mezilidských vztahů. Nepřehlédnutelnou součástí projektové výuky je fáze zpětné vazby, která má, pokud je správně použita, silný formativní účinek, neboť má vliv i na seberegulaci při učení a podporuje tedy dovednost učit se učit a řešit problémy. Učitel může všech těchto aspektů edukačně využít.
 

     


Vzdělávací cíl
Posluchači získají srozumitelný přehled o využití a výhodách projektové výuky, která se vyznačuje aktivizací žáků a studentů a také průběžnou formativní zpětnou vazbou. Ukáže na souvislosti pedagogických socio-konstruktivistických metod s vnitřní motivací žáků a studentů. Nabídne učitelům příklady přípravy na projektové vyučování. Zážitkovým způsobem poznají užitky a případná úskalí edukace s projektovými prvky. Prostřednictvím dílen si v praxi vyzkouší nenáročné i náročné typy projektové spolupráce s identifikací oblastí kompetencí, které projektová výuka rozvíjí. Budou umět rozeznat a nastavit přípravu učebního projektu tak, aby v něm bylo místo pro přidanou hodnotu.  Souběžným vzdělávacím cílem je také podpořit motivační a inovační potenciál pedagogů, schopný působit na rozvoj klíčových kompetencí žáků, dále podpora pedagogů při práci s heterogenní skupinou a pozitivní ovlivňování bezpečného klimatu