Facebook

9) Učitel v roli sociálního manažera

metody a formy práce profesní rozvoj učitelů psychologie osobnosti management třídy kompetence k řešení problémů komunikace ve škole pedagogika formativní týmové a sociální role lidská zralost a její kultivace klima ve třídě a ve škole kvalita výuky - wellbeing


Téma potřebné a užitečné v době, kdy systém vzdělávání hledá učitele, probouzejících v žácích hodnotové ukotvení a tím také identitu, jako základnu pro rozvoj kompetencí.
Jak se z učitele "mnohovědění" stane sociální manažer? Jaké dosavadní dovednosti a potencionality k tomu může použít? Jak vytvořit s individuální seberealizace spolupráci? Jak současný učitel může konkurovat okolnímu informačnímu světu tím, že může probudit v žácích touhu po poznání pravdy a osobním růstu? Jak může učitel ovlivnit pracovní klima ve třídě? Kdy je potřeba třídu řídit a kdy je možné žáky vést?

Motto: " Příliš mnoho z toho, co nazýváme managementem, lidem ztěžuje práci." Peter F. Druker

Téma rozkrývající podstatu potřebných dovedností pedagoga v kompetenčním modelu školy. Zabývá se rozvojem jeho sociálního potenciálu - vést kolektiv i jednotlivce k rozvoji dovedností. Rojvíjí problematiku organizační, režijní i sociální práce, ze kterých vyplývá, že učitel současnosti se musí stát více sociálním manažerem a partnerem vzdělávané mládeže. Významnou úlohu zde hraje pojem autorita učitele, jako přirozeného sociálního vzoru, s výrazným  rozhledem jak ve výchovně vzdělávacích strategiích, tak i jednotlivých povahách dětí. Téma se zabývá možnostmi rozvoje pedagogických dovedností a kompetencí, které nevyplývají jen z jeho oborové aprobace.
 

Anotace:

Na jednání člověka zřídka kdy působí ojedinělý motiv. Pro každého člověka je charakteristický specifický „balík“ hodnot, o kterých ví, ale zejména komplex podvědomých vlivů či motivů, které nachází až s hledáním vlastního sebeuplatnění a postupným vývojem. Je přirozené, že člověk dělá svou práci opravdu dobře jen tehdy, když může využít své jedinečné  vrozené vlastnosti a rozvinuté nadání. Mnohé z nich se objeví někdy až v konfrontaci po vlastní neúspěšné seberealizaci. Být dobrým manažerem, znamená znát možnosti svých svěřených „spolupracovníků“ a využít je nejen k prospěchu celku ale i k prospěchu jejich osobnostního růstu. Být dobrým manažerem je také proces sebeevaluační, díky kterému si učitel uvědomuje, že růst jeho žáků je širokospektrálně propojen s jeho osobním profesním a zejména dovednostním růstem. Jen tak je schopen tradiční pedagog obstát v novém modelu výuky, kde je důraz kladen už ne na řízení, ale na spolupráci a vedení k samostatnému rozvoji.

Obsah tématu: 2 bloky (celkem 8x 45 minut) - prezenční forma

                 

 

 • anatomie elementárních intrapsychických sil - potencí
 • zdroje a propojení různých motivací a rozdělení rolí
 • autodiagnostika vrozených principů, jako potencí k růstu      
 • jak se z potencí stávají kompetence a co je k tomu potřeba
 • využití archetypálních symbolů pro pochopení rozdílů v chování a zralosti
 • co má vliv na iniciativu, tvořivost, sociabilitu a rozhodování žáků
 • autoevaluace práce žáků, jako manažerský nástroj rozvoje osobnosti
 • úloha a charisma učitele jako manažera vyučování
 • co všechno má vliv na přirozenou autoritu pedagoa
 • z čeho vyvěrají principy přijímané autority
 • třídní hierarchie, sociability a sociopatogenních vlivů a agresivity
 • prevence sociopatogeních vlivů v praktických příkladech
 • psychodrama „Demokratické království“
 Vzdělávací cíl:
Seminář pomáhá rozkrýt a pochopit příležitosti a slabiny lidského chování, prožívání a seberealizace ve vztahu ke kompetenčnímu modelu výuky. Učitel se tak dostává více do role facilitátora takového procesu, než do stálé autoritářské role, která v kompetenčním modelu pozbývá funkčnosti. Sebepoznání je důležitá a podstatná základna pro jakýkoli lidský, osobnostní a zejména profesní růst. Ten je uskutečnitelný jen tehdy, jsou-li vědomě a v souvislostech pochopena pojmenování lidských prožitků, ve kterých se odrážjí mnohá lidská motivace. Cílem semináře je objevit  pro posluchače a pochopit niterné motivy, které rozhodují o mnohých specifických reakcích dětí i dospělých.  Nalezení individualit žáků, ze kterých je možné více tvořit. Vybavit pedagogické pracovníky znalostmi a dovednostmi, které dovolí citlivěji pracovat s dětským povahovým a talentovým potenciálem. Pedagogičtí pracovníci dokáží více pracovat nejen s vlastní povahou ( stává se nástrojem ) ale i s povahou žáků, respektive jejich rodičů.