Facebook

4) Využití motivační zpětné vazby aneb edukační reflexe

aktivity DVPP profesní rozvoj učitelů reflexe učení a zkušenosti psychologie výuky motivace žáků myšlenkové operace zpětná vazba - ZV konstruktivismus sdílení zkušeností

 

Anotace

Pedagogika zaměřená na žáka a na rozvoj kompetencí vyžaduje od učitelů jiné dovednosti, než pedagogika zaměřená jen na přenesenou znalost a její aplikaci. Svět kompetencí je možné nazvat také světem zkušeností, kterých se nedosahuje jinak než zakoušením a tedy i jejich zlepšováním. Proto, nepostradatelným prvkem rozvoje zkušeností je zpětná vazba, umět ji poskytovat a umět ji využít pro růst žáků. Zpětná vazba stojí také v základu schopnosti řešit problémy a tedy i rozvíjet svou odpovědnost a tím zlepšovat své učení. Může se týkat poznávacího i seberegulačního procesu. Její využití dává do rukou učitelů silný nástroj, který není pouhým doplňkem učení, ale jde o rovnocennou pedagogickou metodu, zejména tam, kde učitel sází na konstruktivistický model výuky. Motivující zpětná vazba probouzí v žákovi nejen hledání řešení, ale i posuzování účinností a kvalit navržených řešení. Tím se dotýká nejen světa smyslu a poznání, ale i světa překonávání překážek, tedy lidské vůle. Zpětná vazba je tak součástí formativního přístupu v pedagogice, neboť působí jak na aktivaci žáků, tak ne pedagogicko-diagnostické schopnosti učitele, který dílny ní může lépe přizpůsobovat nebo individualizovat výuku.


Obsah tématu

Blok 1 – Zákonitosti rozvoje učení a kompetencí - (4x 45 minut)

- čemu věnovala pozornost tradiční škola, v čem byla dobrá a co ji unikalo (diskusní blok)
- kde se zrodil konstruktivistický přístup v pedagogice
- jak se ze znalostí stávají kompetence a jak můžou být využity ve prospěch rozvoje žáka
- rozdíl mezi regulačním, korektivním a formativním přístupem školy v rozvoji a podpoře žákova učení
- jakých úrovní edukace můžeme ve škole dosáhnout (pasivní, závislé, formativní, autonomní)
- instinktivní potřeby člověka jako základ vnitřní motivace a spektrum průběžné zpětné vazby
- jaké fáze poznání a učení podporují zpětnou vazbu a tzv. Demingův cyklus
- co umožňuje aktivaci nižších a vyšších hladin Bloomovy taxonomie
- proč k rozvoji osobnosti potřebujeme vědomou zpětnou vazbu a jakou roli v ní hraje motivace
- zpětná vazba k průběhu vzdělávacího bloku

 

Blok 2 – Učitel jako facilitátor k seberegulaci a samotnosti žáka - (4x 45 minut)

- proč jsou činy a reflexe základními kameny učení a rozvoje osobnosti
- jaké podmínky potřebuje vnitřní a vnější zpětná vazba ve výuce

- slovní a větná zásoba učitele, která vede k aktivaci kognitivních hladin
- etické zásady zpětné vazby (aktivuje, nezraňuje, otevírá a zapojuje seberegulaci)
- vliv empatie a popsané zkušenosti ve zpětné vazbě
- v čem je spojená zpětná vazba s fázemi kritického myšlení
- trénink zpětné vazby a regulace jejího průběhu
- zapojení manažerské a potvrzující role učitele
- sebezkušenostní dílny pro učitele s vyústěním do použití formativní intervence
- diskuse, zpětná vazba k průběhu semináře a dílny

   

 

Vzdělávací cíl tématu

Posluchači získají znalosti, vhled a sebezkušenost s využitím formativní facilitace a jejího vlivu na dovednost žáků poznávat, chápat, hodnotit a zlepšovat svou práci a dovednost přebírat odpovědnost a samostatně se učit. Uvědomí si své případné zábrany a „slepá místa při individuálním i kolektivním přístupu k žákům a ke třídě. Naučí se několik profesionálních regulačních, hodnotících a facilitačníchch technik, vedoucích k aktivaci vyšších hladin Bloomovy taxononomie, sebehodnocení zkušenosti a seberegulace při učení Uvědomí si formativní vliv sebezkušenosti pro svůj profesní rozvoj. Budou umět použít empatičtější přístup v technikách aktivace žáků a zpětné vazby. Pochopí rozdíl mezi indikací a zpětnou vazbou a využijí formativní evaluaci prostřednictvím programu Portfolionet©.