Facebook

Smysl použití formativních evaluačních nástrojů

formativní evaluace strategie a rozvoj školy projektová implementace ŠAP-MAP-KAP kompetence k řešení problémů


Anotace pro respondenty a uživatele formativních evaluačních nástrojů s komplementárními indikátory©

 


Součástí organizační či manažerské komunikace a její kvality je nejen zpětná vazba, ale i reflexe, tedy analytické zkoumání absolvované zkušenosti, za účelem vzájemného porozumění nebo zlepšení práce. Proto, zkvalitnit samotnou zpětnou vazbu či reflexi, může být pro školu nebo projekt naprosto zásadní opatření jak z hlediska kmenových činností a cílů i mezilidských vztahů, tak z hlediska udržitelnosti či přidané hodnoty.

Proto, každý dotazník z naší metodické dílny má bohatší (komplementární) způsob dotazování, prostřednictvím něhož můžete lépe sdělit svůj názor, zkušenost a postoj. 
Je založen na principu nerozdělené informace, jehož podstatou je více-hlediskové monitorování a hodnocení, zahrnující intenzitu činnosti, lidských postojů, žákovskou motivaci či metodický užitek a vyhovující tak požadavku formativní evaluace. Proporčním srovnáním výstupních hodnot definovaných ukazatelů lze získat tzv. zkušenostní a/nebo implementační mapu zkoumané oblasti, což umožní optimalizaci organizační podpory. Formativní evaluace pomocí "komplementárních indikátorů" současně stojí na principu kombinace kvantitativních a kvalitativních ukazatelů, která významně eliminuje tzv. konfirmační zkreslení, jehož se dopouští běžné statistické dotazníky. Konfirmační zkreslení jinak způsobuje nekritický či nepřesný úsudek v duchu očekávání minulé zkušenosti, aniž si to lidé uvědomují, což ovlivňuje jejich následné rozhodování.Dotazníkový nástroj a vybavený komplementárními indikátory© ve svém důsledku podporuje sdílení praxe i kompetence k řešení problémů a tím i management školy a profesní rozvoj učitelů.

 

1) Když byla zavedena "autoevaluace", jako vnitřní sebehodnocení, šlo o jakousi obávanou dotazníkovou auto-diagnózu s jejímiž výstupy téměř nikdo nepracoval. Výsledkům totiž chybělo to hlavní - hodnotová mapa, určená dle různých hodnotových hledisek lidí, jejichž se případné zlepšování týkalo. Jsou to právě informace o hodnotách, které odhalují příčiny a souvislosti jevů a umožňují lidem se rozhodovat a něco zlepšovat. Diagnostické nástroje byly vydávány za evaluační i když svou podstatou neměly evaluační vlastnosti, neboť měřily zkoumané jevy a oblasti jen statisticky, tedy povrchně a tedy neobjektivně. Z hlediska účelu evaluace měly velké "konfirmační zkreslení". Běžný dotazník to prostě neumí, neboť nepřenáší komplementární informace o hodnotě, kvalitě, užitku, významu, lidských postojích.

   

2) Naše metoda a forma evaluace je nástrojově a designově nepatrně odlišná, ale v důsledku naprosto převratná. V indikátorech dotazníku jsou použity speciální kombinované otázky, které umožňují vidět zkoumané jevy očima a zkušenostmi respondentů. (Výstupy nelze interpretovat jinak, než v optice hodnotového světa respondentů.) Jde o reflexi ve formátu na tzv. nerozložené informace, která dokáže pojmout data o existenci, činech i hodnotách. Proto jsou v programu Portfolionet(c) použity tzv. "komplementární indikátory", které umí věci a jevy, či události a procesy vidět celistvě  a tedy objektivně a pokud zachytíme i hodnotový svět lidí, pak i empaticky. Jsou tedy uživatelsky ohleduplné k lidem. Společným vyplněním dotazníku bude usnadněna analytická práce při zjišťování reálných rozvojových možností pro danou školu nebo projekt.

   

3) Response v programu Portfolionet(c) a prostřednictvím FORMATIVNÍCH EVALUAČNÍCH NÁSTROJů umožní získání informací, které lze snadno analyzovat za účelem budoucí případné realizace zlepšení tam, kde o to učitelé ve škole stojí, kde mají motivaci, podmínky, zájem a kapacitu pro realizaci. Takové nástroje umí zmapovat realizační soulad. Pokud chce např. zřizovatel prostřednictvím projektů akčního nebo strategického plánování pomáhat s rozvojem škol, může dostat informace, které mu umožní pochopit reálný svět potřeb a hodnot lidí, kteří v dané škole žijí a pracují. Z naší několikaleté zkušenosti víme, že takový způsob evaluace v důsledku další práce významně šetří psychické síly a implementační čas lidí. Výsledky takové evaluace přinášejí mezi lidi i více porozumění.

Komplementární výstupy jsou následně načteny do kontingenční tabulky, která poskytuje priorizovaně řazený přehled naměřených faktorů ve vzájemné kombinaci. Komplementarita mezi kmeny a váhami poskytuje "komplexní" plastický obraz zkoumané zkušenosti ve sledovaných oblastech s jejich případnou korelací. Tak měříme zkušenost.

 

 
Model skladby komplementárních indikátorů © v pořadí zvolených indikačních otázek
Komplementární indikátory© jsou homogenní evaluační matice meta-analyticko-syntetické povahy pro formativní použití zpětné vazby.
 
 

 
Grafický (běžný) statistický výstup - "placatý"     Grafický komplementární výstup - "portrétový"     Analytická tabulka formativní evaluace - "proporční komplexita" kmenů a vah
(ukázka je rozostřena záměrně) Tabulka poskytuje implementační mapu, neboť přináší přehled realizačních kapacit.Dotazníková baterie s "jednoškálovými" indikátory poskytne statistický výstup (jednorozměrná kvantifikace definovaného jevu) pro účely mapování a srovnání.

   


Dotazníková baterie s komplementárními indikátory© (kmen+2 váhové, postojové škály) poskytne komplementární výstup (komplexita kvantity a kvality) pro účely formativní evaluace.

   


   Co můžete získat použitím komplementární formativní evaluace?
 
 
 • Prověříte faktory a/nebo podmínky, které mají vliv na implementaci.
 • Zjistíte pořadí a sílu důležitosti těchto faktorů a podmínek.
 • Zmapujete a změříte pracovní a realizační kapacitu spolupracujících lidí.
 • Na základě zjištění můžete rozvrhnout potřebnou časovou dotaci pro realizaci.
 • Získáte přehled o vlivu formální strategie na pracovní kulturu.
 • Odhalíte souvislosti rozvojových potřeb, lidského faktoru a pracovní motivace.
 • Zlepšíte pracovní komunikaci, synergii procesů, cílů a zapojených lidí.
 
 • Vyvarujete se tomu, co v implementaci působí negativně, odhalíte zbytečné překážky.
 • Ověříte složitost a/nebo korelaci podmínek pro udržitelnost dopadů vaší práce.
 • Vytvoříte přehlednou mapu důležitých implementačních podmínek a faktorů.
 • Získáte informace pro optimalizaci organizace, komunikace, taktiky i strategie.
 • Výrazně snížíte diskriminaci přirozeně fungujících faktorů a interakcí.
 • Získáte manažerský obraz a inspiraci, kde a jak můžete svou práci vylepšit.
 • Zlepšíte smysl a jednotnost cílů, čímž zvýšíte smysl a motivaci pro spolupráci.
Změnili jsme mentální model zpětné vazby a tím jsme zcela změnili sílu a užitek evaluace
Evaluační výstupy teď nemusí zůstat v šuplíku, protože měří účinnost společné práce, můžete se podle nich rozhodovat a růst.

Proč? Evaluační nástroje s komplementárními indikátory© mají vysokou intervizní a supervizní účinnost.
Jejich indikační, vícehledisková optika zjišťuje nejen váhu implementačních faktorů, ale i jejich relevantnost ve sledovaném systému.
Podporují profesní růst učitelů i ředitelů škol. Poskytují sociologické a/nebo manažerské, implementační portréty a mapy k lepšímu rozhodování.